Vacancies

Moate Community School Vacancies

See below for the the most recent vacancies for Moate Community School

Position of Deputy Principal

MCS Logo

DEPUTY PRINCIPAL

Moate Community School,

Moate,

Co. Westmeath

Moate Community School invites application from suitably qualified persons for the post of 3rd Deputy Principal with effect from  October 1st 2024.

The school is a Community & Comprehensive School

The school is a co-educational school with an enrolment of 1293 students

To qualify for appointment candidates must have:

  • A recognised post-primary teaching qualification
  • A minimum of 5 years’ satisfactory teaching experience
  • Registration in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act 2021

Application Form and full details may be obtained from www.moatecs.com

Six copies of completed application form should be submitted in hard copy no later than

5 p.m. Wednesday, April 10th 2024

Shortlisting may apply

Moate Community School is an equal opportunities employer

Canvassing by or on behalf of the candidate will automatically disqualify

Late applications will not be accepted.

MCS Logo

Príomhoide Tánaisteach

Pobalscoil Mhóta,

Móta,

Co. na hIarmhí

Tá Pobalscoil Mhóta ag lorg iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do phost mar an 3ú Príomhoide Tánaisteach. Tosóidh an té a cheapfar sa phost seo ar 1 Deireadh Fómhair 2024.

Is Scoil Phobail agus Chuimsitheach í an scoil seo.

Is scoil chomhoideachais í agus tá 1293 ag freastal uirthi.

Le bheith incháilithe le haghaidh ceaptha sa phost seo, ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  • Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais
  • Taithí shásúil cúig bliana ar a laghad de mhúinteoireacht lánaimseartha
  • Clárú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001

Is féidir foirmeacha iarratais agus sonraí an phoist a fháil ó www.moatecs.com

Ní mór d’iarrthóirí sé iarratas i gcruachóip amháin a chur ar aghaidh tráth nach déanaí an 5.00 i.n. ar an gCéadaoin, 10ú Aibreán 2024.

Tharlódh go ndéanfaí gearrliostú ar iarrthóirí.

Is fostóir comhdheiseanna é Pobalscoil Mhóta.

Dícháileofar iarrthóir ar bith a dhéanann canbhasáil ar a s(h)on féin, nó sa chás go ndéanann duine ar bith eile canbhasáil ar a s(h)on.

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.